Skip to content

Starfshættir

Ártúnsskóli er samrekinn leikskóli, grunnskóli og frístundaheimili þar sem áhersla er lögð á að allir fái að njóta sín í leik og starfi.

Hlutverk Ártúnsskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska nemenda og leggja grunn að virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi.

Ártúnsskóli er skóli margbreytileikans þar sem nemendur eru virkir þátttakendur í skólasamfélaginu og lögð er áhersla á heildstæða menntun allra. Grunnþættir menntunar samkvæmt Aðalnámskrá 2011 eru hafðir að leiðarljósi í öllu starfi.
Í skólanum er löng hefð fyrir kennslu í umhverfismennt og hefur grunnskólinn verið handhafi grænfánans frá árinu 2008. Leikskóladeildin gerðist síðan formlega þátttakandi við þriðju afhendingu fánans í maí 2013. Í grenndarskógi skólans er góður aðbúnaður fyrir útikennslu allra árganga og deilda skólans.

Skólinn gerðist þátttakandi í verkefni Landlæknisembættisins um Heilsueflandi skóla árið 2010. Eitt helsta markmið Heilsueflandi skóla er að vinna markvisst að því að efla og stuðla að velferð og góðri heilsu nemenda og starfsfólks. Lífsleiknikennsla á sér einnig langa hefð í skólastarfinu og er hverju skólaári skipt í tvö lífsleiknitímabil. Í skólastarfinu er fléttað saman viðfangsefnum Heilsueflandi skóla, lífsleikni og skóla á grænni grein.

Áhersla er lögð á að efla félagsfærni og jákvæð samskipti nemenda. Allir bekkir grunnskólans eiga vinabekk og 4. bekkur er vinabekkur fimm ára nemenda leikskólans. Elstu nemendur í leikskóladeild taka mikinn þátt í starfi grunnskólans m.a. í tónmennt, hreyfingu, lestri og stærðfræði.

Nemendur á miðstigi eru Skólavinir. Þau skiptast á að gæta og aðstoða yngri nemendur í frímínútum, fylgja þeim á Föstudagssamverur og aðrar uppákomur á skólaárinu.

Ennfremur er áhersla lögð á samstarf og samvinnu. Með reglulegu millibili er skólastarfið brotið upp og árgöngum blandað saman.

Í Ártúnsskóla er lögð áhersla á fjölbreytta kennsluhætti til þess að koma til móts við margbreytilegan nemendahóp.

Læsi er í hávegum haft á öllum skólastigum. Í skólanum er framúrskarandi bókasafn sem býr yfir góðum bókakosti. Árlegum lestrarspretti er stýrt af safninu og auk þess sækja allir nemendur skólans sér lestrarefni á bókasafnið.

Á leikskóladeild er m.a. unnið með könnunaraðferðina á eldri deildum sem byggir á áhugasviði barnanna  og könnunarleikinn á yngstu deildinni en hann tengist könnunarnámi þar sem virkni barnsins er mikilvæg. Í dagskipulagi er m.a.  útikennsla, íþróttir,  listasmiðja og hópastarf.

Skólasel er frístundaheimili Ártúnsskóla og er staðsett inni í skólahúsnæðinu. Þar er boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf þegar hefðbundnum skóladegi 6 – 9 ára barna lýkur.

ÁRANGUR - VIRÐING - VELLÍÐAN